خدمات ما

مشاوره تخصصی در حوزه های

 • Software Defined DataCenter
 • Software Defined Network
 • Software Defined Storage
 • Storage Area Network
 • Network Services
 • LAN and WAN Network
 • Disaster Recovery

طراحی و اجرا

 • طراحی و اجرای Virtualization Infrastructure
 • طراحی و اجرای Desktop Virtualization
 • طراحی و اجرای Storage Area Network
 • طراحی و اجرای سرویس های شبکه
 • طراحی و اجرای ارتباط شبکه LAN -WAN
 • طراحی و اجرای ارتباط رادیویی
 • طراحی و اجرای Disaster Recovery
 • طراحی و اجرای وب سایت

آموزش

 • آموزش دوره VMWare ICM
 • آموزش دوره VMWare Optimize and Scale
 • آموزش دوره  VMWare VDI
 • آموزش دوره  Storage